Foreldresamarbeid

"Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barns behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling." Barnehageloven paragraf 1

Det er viktig med et godt samarbeid mellom barnehage og foreldre for at barnets beste skal bli ivaretatt. Foreldrene har rett til innflytelse i barnehagen i saker som berører barn og foreldre i vesentlig grad. Dette er barnehagens møtepunkter: 

Foreldremøte: I hovedsak et informasjonsmøte mellom barnehagen og alle foreldrene. Holdes i starten av hvert barnehageår. 

Foreldrerådet: Består av alle foreldrene i barnehagen, og det skal få seg forelagt saker som er viktig for foreldrenes forhold til barnehagen. Holdes i hovedsak i forbindelse med foreldremøtet. 

Foreldresamtaler: Samtale mellom hvert enkelt barns foreldre og barnehagen. Vi har minimum en foreldresamtale i løpet av høste og en i løpet av våren. 

Samarbeidsutvalget(SU): To foreldrerepresentanter valgt av foreldrerådet, to personalrepresentanter valgt av personalet, samt styrer som representerer eier av barnehagen. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ og skal ivareta samarbeidet mellom barnehage og hjem. 

 

Her er mailadressene til representantene i samarbeisutvalget. Send gjerne en mail hvis det er noe du lurer på.

Per Stang                ingelsta@live.no (ansattrepresentant)

Linn Berentsen         linn.t.berentsen@gmail.com (ansattrepresentant)

Ingeborg Revheim    ingeborgrevheim@gmail.com (foreldrerepresentant)

Benedicte Figved      bsfigved@gmail.com (foreldrerepresentant)