Greit å vite 2022-2023

Tlf: 94345784 E-mail: hilde@bergensbarneasyl.no Hjemmeside: bergensbarneasyl.barnehage.no Facebook: Bergens Barneasyl – Et fristed med sjel Styrer: Monica Engen

Bergens Barneasyl

Vår historiske bakgrunn, rammene og innholdet vi vektlegger:

Bergens Barneasyl ble opprettet i 1841, og vi ”bor” i det gamle, fredede huset ”Seminarium Fredericianum”, bygget i 1752. Barnehagen er privat, eid av stiftelsen Bergens Barneasyl og har 60 heldagsplasser.

Vår gamle bygning inspirerer til en hjemmekoselig atmosfære, og det er nettopp det vi ønsker å tilby barna våre. Vi har rom som «stue og bad», «kjøkken og lekerom». Vi har bevisst valgt å bruke benevnelser som barna kjenner til hjemmefra. Det spennende huset inspirerer også til turer i kriker og kroker rundt omkring.

Vi er en sentrumsbarnehage med egen storsal for fysisk fostring, teater, konserter, høytider og aktiviteter. Salen er akkurat blitt rehabilitert og blir brukt av alle avdelingene. Salen leies ut til ulike arrangement. 

Vi brenner for lekens uendelige verdi som kilde til læring, utvikling, rekreasjon, terapi/bearbeidelse og kilde til glede. Leken er en universell metode vi bruker bevisst i læring.

Mer konkret informasjon om våre satsingsområder kan leses i Årsplanen vår (https://bergensbarneasyl.barnehage.no/Innhold/Side/115910)

Hvordan blir barnehagen, barna og foreldrene kjent

Høstens nye foreldre blir invitert til en bli-kjent-samtale med pedagogisk leder en av de første ukene etter oppstart. I tillegg kommer også felles foreldremøte samt foreldresamtaler om det enkelte barn.

Alle nye barn i barnehagen blir gradvis kjent med både de voksne, de andre barna og dagliglivet her. En foresatt er sammen med barnet de første dagene i barnehagen. Ulike barn med ulike personligheter trenger ulik tid på tilknytningen. Etter hvert kan vi oppfordre foreldrene til enten å ta en kopp kaffe på kjøkkenet vårt (ute av syne for barna) eller å ta en tur ut med telefonen lett tilgjengelig, sånn at vi lett kan få tak i dem. Vi ønsker at nye barn skal få en kontaktperson i barnehagen, men vi opplever gjerne at barna selv velger en voksen de får ekstra god kontakt med. Dette bifaller vi selvsagt. For de yngste barna i barnehagen, ser vi at det ofte er den voksne som møter barnet om morgenen som de nye barna knytter seg til i løpet av den dagen.

Barnehagens 4 avdelinger:

 

 • Kong Fredrik (1 – 3 år)mob: 47888237

  

 • Pontoppidan (2 – 5 år) Mob: 47255522

 

 • Frk. Meyer (2 – 5 år) Mob 47255523

 

 • Huset i skogen Mob: 41241253 / 41241247

 

Skanseparken 

Parken ligger like ovenfor Skansen brannstasjon. Denne parken tilhører Bergen kommune og er en offentlig lekeplass. Vi bruker den flere ganger i uken. Vi har nøkkel til huset, så vi kan benytte toalettet og gå inn og varme oss på kalde dager. 

 

ÅPNINGSTIDER

Barnehagen åpner kl. 07.30 og stenger 16.30. 

Vi ber dere komme og hente barna slik at dere kan forlate barnehagen innen kl. 16.30. Da er barnehagen stengt og personalet går hjem.

Vi henstiller foreldre til å respektere åpnings- og arbeidstider. 

Vi holder stengt jul- og nyttårsaften, men er åpen i romjulen. Det blir sendt ut skriv tidlig i desember med forespørsel om hvilke barn som skal være i barnehagen i romjulen.

I påsken stenger vi kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag.

Barnehagen har stengt tre uker i juli (uke 28,29.30), samt 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret: 

 

For 2022/2023 er planleggingsdagene:

 • 1. august

 • 12.september

 • 4.november

 • 2.januar

 • 19.mai

 

BRINGE OG HENTE

Dere som foreldre står fritt til å disponere bruken av barnehageplassen. Vi vil likevel gjøre dere oppmerksomme på at det enkelte barn kan oppleve det vanskelig å komme til ulik tid på dagen. 

Ut fra våre erfaringer, ser vi at det beste for barna er å komme i barnehagen en gang før kl. 10.00. Da kommer de før lekegruppene etableres, og det er lettere å være med å starte leken. I tillegg kan vi, på fine dager, går på spontane turer – og da er det fint at alle barna er kommet til kl. 10.00.

Snakk gjerne med de ansatte om hvordan ditt barn opptrer etter levering. Alle barn tåler unntak fra den daglige rutinen, men en god avskjed er en god start på dagen videre. Vi henstiller dere til å gi beskjed til barnehagen om barnet kommer etter kl. 10.00. Dette er greit for oss å vite dersom vi skal noe spesielt.

Skal barnet hentes av andre personer enn barnehagen kjenner, må barnehagen få beskjed om dette. Vi minner dere også om at det er foreldrene som har ansvaret for barnet ved levering og henting.

Dersom dere leverer barnet etter at avdelingen er gått på tur, kan dere ringe og avtale et møtested hvor dere kan levere barnet. Vi har dessverre ikke anledning til å ta imot barnet på en annen avdeling.

 

LUKK PORTENE !

Hjelp oss med å klare å overholde det aller, aller viktigste, nemlig sikkerheten til barna!

 

EKSTRASKIFT / UTEKLÆR

Vi bruker mye av dagene ute, og bergensværet kan, som dere vet, være svært varierende. Det er derfor viktig at barna har tilstrekkelig med klær i barnehagen til enhver tid.

Skiftetøy, regntøy, kjeledress og støvler skal være i barnehagen hver dag.  Dere må merke barnas tøy, da det er en utfordring for oss å holde orden på hvilke klær som tilhører hvert enkelt barn. Klær som ikke er merket kan vi dessverre ikke ha ansvar for. Høst og vinter anbefaler vi ullklær under ytterplagg.

Alle våre avdelinger har tørkeskap. Så langt det er mulig, forsøker vi å tørke ditt barns klær og støvler før de skal hentes. Dessverre er det ikke alltid dette lar seg gjøre, og da må dere ta klærne med hjem. Ta alltid en titt i tørkeskapet for å se om klær til ditt barn henger der. ALT av yttertøy skal tas hjem hver fredag slik at grovgarderoben blir vasket. 

LEKER:

Private leker tas ikke med i barnehagen.

MEDISINERING

Dersom barnet har behov for medisinering i barnehagen, må eget skjema fylles ut av foresatte. Barnehagen har bare anledning til å gi medisin som er reseptbelagt med barnets navn og fødselsdato på.

FELLES ARRANGEMENT 

 • Barnehagens bursdag – 1. november er vi 181 år

 • Luciafeiring – 13. desember (0m denne ikke er i en helg)

 • Julefest med nissegrøt – desember

 • Karneval – februar

 • påskeforberedelse /påskesamling

 • jonsokfest i juni

  – barnehagens STOOORE feiring av de barna som slutter i barnehagen med prosesjon i byen assistert av trafikkpoliti og buekorps.

 

C:\Users\Bente\Downloads\20160610_130417-1.jpg

 

FORELDREINFORMASJON - DOKUMENTASJON:

Vi dokumenterer barnas læring og personalets arbeid i barnehagen ved månedsbrev og månedsplaner. Dokumentasjonen skal gi dere som foreldre informasjon om hva barnegruppene opplever, og gjør i barnehagehverdagen. Skrivene forteller litt om hva vi gjorde forrige måned (det er derimot ikke alltid alt lar seg gjennomføre, bl.a. ved sykdom blant personalet), og presenterer det vi ønsker å gjøre den kommende måned. Slik får dere som foreldre en oversikt over hva barnet deres har vært med på og hva det videre skal oppleve i måneden framover.

Den daglige muntlige tilbakemelding fra personale til foreldre, viser seg å være den foreldrene setter mest pris på. Det å få høre om sitt eget barn i barnehagehverdagen betyr svært mye og gir både trygghet og tillit.

To ganger i løpet av barnehageåret blir dere foreldre invitert til en foreldresamtale om deres barns utvikling.

Annen viktig info mottar dere i form av e-post, skriftlige beskjeder eller gjennom plakater som henges opp i garderoben. Følg med på infotavlen utenfor din avdeling.

I forbindelse med jul og påske, sender barnehagen ut et skriv for å vite hvor mange barn som skal være i barnehagen. Slik får vi kartlagt behovet for antall voksne som må være tilstede. Som i alle andre barnehager er dette en tid det erfaringsmessig er færre barn i barnehagen, og personalet prøver derfor å avvikle opptjent avspasering.

Vi ønsker å gi de eldste barna et leirskoleopphold med ski og snø. Tilbudet kan variere fra år til år, og det vil tilkomme barnas familier noe ekstrautgifter for å få det til.

BURSDAGSFEIRING

Når barn i Barneasylet har bursdag velger vi å fokusere på sang, hyggelige opplevelser og oppmerksomhet på bursdagsbarnet. 

Dersom foreldre ønsker å invitere barn fra barnehagen, kan de gi ut invitasjoner på en av disse premissene:

 • at alle på gruppen inviteres

 • at alle gutter eller jenter inviteres

 • at alle innenfor samme årskull inviteres

Dette er for å unngå utestenging. Bursdag er en viktig tradisjon som barna er veldig opptatt av, og denne dagen kan bli brukt både som «straff og belønning» hele året: ”du får/får ikke komme i min bursdag!”. I en liten gruppe blir derfor invitasjoner svært synlig og betydningsfulle for hvordan barn ser på og opptrer overfor hverandre.

Ellers er det mulig å leie salen til bursdagsfeiring, komfirmasjoner, dåp og andre type arrangement. Kontaktperson: Sondre S. Hvidsten Tlf: 48026880 Mail: sf.salen@gmail.com for nærmere informasjon. Huset i Skanseparken kan også leies. Da kontakter dere Støletorgenes Velforening som leier huset av kommunen.

BARNEHAGEKONTINGENT:

Bergens Barneasyl følger maks-pris for barnehager, bestemt av departementet..  

Foreldre har mulighet til å søke Bergen kommune om redusert betaling, og man får søskenmoderasjon dersom man har flere barn i barnehagen.

PBL-regnskap sender ut fakturaer hver måned, og det betales forskuddsvis, før den 1. i hver måned. Barnehagen har 2 måneders oppsigelsestid.

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE:

I det daglige arbeidet med barnehagen, kan det bli behov for råd og veiledning fra andre. Her er en liten oversikt over ulike instanser vi samarbeider med:

 • PPS (pedagogisk-psykologisk-senter)

Dette er en veiledningstjeneste for foreldre, barnehage og skole. Her kan vi henvise barn som trenger litt ekstra oppfølging.

 • Fysioterapeut / ergoterapeut

Tilrettelegger, trener og veileder for barn som trenger ekstra motorisk oppfølging.

 • Barnevern

Alle ansatte og vikarer i barnehagen har en generell taushets- og opplysningsplikt etter Lov om Barnehager §§ 20 og 22. Barnevernet kan komme inn som hjelp i forbindelse med for eksempel dekning av barnehageplass eller som et hjelpetiltak hvor foreldre strever i hverdagen. Barnehagen er ellers pliktig til å melde fra til barnevernet (jfr. Opplysningsplikten som omtalt i første setning i dette punkt), når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for omsorgssvikt.

Kommunen forøvrig

Barnehagen samarbeider med kommunens styrere og administrasjon, og følger stort sett kommunale føringer. Bergens Barneasyl mottar kommunalt tilskudd fra Bergen kommune til drift av barnehagen ut fra både oppholdstid og antall barn

PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND (PBL)

Bergens Barneasyl er medlem av PBL.

Barnehagen har tariffavtale gjennom PBL og pensjonsavtaler i Storebrand.

Bergen kommune har også kollektiv forsikring som innebærer at alle barnehagebarn er forsikret når de er i barnehagen. 

Som foreldre/foresatte i barnehagen kan dere hele tiden holde dere orientert om barnehagesaker gjennom PBL’s nettsider:

www.pbl.no

Påloggingsinformasjon:Medlemsnummer-  09090

Passord-  foreldre

Barnehagens hjemmeside er: bergensbarneasyl.barnehage.no

Passord for å komme inn på avdelingens sider lager dere selv.

Barnehagens facebookside er: Bergens Barneasyl – Et fristed med sjel

 

Barnehagens eierstyre:

Styreleder: June-Mari Comyn Orrebakken (foresatt)

Styremedlem: Henrik Jorem (foresatt)

Styremedlem:  Linn Berentsen (ansatt i barnehagen)

Styremedlem: Per Stang (ansatt i barnehagen)

Varamedlem: Maren Marie Emerise Hunderi (foresatt)

Varamedlem: Ann-Elin Schjenken (ansatt i barnehagen) 

Styrer og sekretær: 

 

Samarbeidsutvalget i 2021/2022:

 • Benedicte Sofie Figved

 • Helene Aasebø
 • Per Stang (pedleder på Huset i skogen)

 • Linn T. Berentsen (pedagogisk medarbeider Frk.Meyer)Vi gleder oss til et godt samarbeid !