/>

Informasjon til nye foreldre høsten 2021

Bergens Barneasyl er en ideell stiftelse og alt overskuddet brukes til barnas beste i barnehagen. I dag har barnehagen plass til 60 barn fordelt på 4 avdelinger.

Vi har fire avdelinger

En småbarnsavdeling 0-3 år, to mellomavdelinger 2-4 år, og en stor avdeling 4-6 år. Vi er godt innenfor bemanningsnormen og pedagognormen. Vi flytter i utgangspunktet de eldste barna “oppover” avdelingene men det er til syvende sist det psykososiale forholdet/miljøet til barna som veier tyngst. Her er det mange hensyn å ta. Vi har gode, faglige, trygge pedagoger i barnehagen som er med på en slik beslutning.

Hvordan avdelingene blir fra år til år er avhengig av søkerlistene. Hvor mange søkere vi har for barn over og under 3 år.

Vi flytter i utgangspunktet de eldste barna “oppover” avdelingene men det er til syvende sist det psykososiale forholdet/miljøet til barna som veier tyngst. Her er det mange hensyn å ta. Vi har gode, faglige, trygge pedagoger i barnehagen som er med på en slik beslutning. 

Hvordan avdelingene blir fra år til år er avhengig av søkerlistene. Hvor mange søkere vi har for barn over og under 3 år. 

COS - Trygghetssirkelen (større, sterkere, klokere, god)

Vi jobber ut ifra en tilknytningsmodel COS. Anbefaler boken “Se barnet innenfra” av Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson og Guro Øiestad. Mantraet til COS er at vi voksne skal være større, sterkere, klokere og god i situasjonene med barna.

COS-P: Circle of security - bygger på mange års forskning omkring tilknytning og viser oss hvordan de grunnleggende behovene henger sammen. Fokus på barnets behov som en teoretisk forståelse for vårt arbeid med omsorg, lek og læring. Barn har ulike reaksjonsmønstre og vi er der for å støtte, bekrefte og stå i barnets følelser.  

https://www.barnehage.no/forebygging-mental-helse-nordiske-impulser/den-trygge-sirkelen/115407

 

Hvordan foregår oppstartsperioden 

Tilvenningsdager: Vi tilbyr minimum tre dager med tilvenning, barnet vil få en tilknyttingsperson som vil støtte barnet inn i lek og samspill. Første dagen er barnet i bhg ca 1 time, og avtaler deretter videre oppstartsperioden. Barn er forskjellig og bruker ulik tid i tillvenningsfasen for å bli trygg. 

Oppstarts samtale: Beskrivelse om barnet, familie/nettverk, folkehelse og forventninger 

Dagsrytme og aktiviteter   

Barnehagen åpner kl 7.30, frokost kl 8.30, etter dette blir det langt til rette for ulike aktiviteter, lunsj kl 11 deretter hvilestund/soving, frukt og frilek, barnehagene stenger 16.30. 

Samlingsstund og dagtavle: Vi har fokus på fellesskapet og tilhørighet, vi synger, snakker sammen, bruker dagtavle, øver på turtaking, språklige aktiviteter, eventyr ect. Det er et veldig fint holdepunkt i hverdagen for barna og gir god forutsigbarhet. 

Språkgrupper: Barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.  

Musikkgrupper: Musikk skaper fellesskap. Sang og musikk stimulerer språket hos barn og oppmuntrer til å ta i bruk ord, uttrykk og begreper. Det kan gjøre dem tryggere i språkutviklingen. Vi synger og tar gjerne i bruk instrumenter, jobber med rytme og bevegelse.   

Formingsgrupper: Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og skaperglede. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur gjennom utforsking og sansing av ulike type materialer.  

Aktivitetsgrupper: Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Vi har turgrupper og aktivitetsgrupper.   

Mat og måltider i barnehagen 

1 dag i uken varmmat 

3 dager i uken smørelunsj

1 dag i uken må barna ha medbrakt niste (dette er gjerne på turdagen)

Frokost må barna ha med selv

Barna får fruktmåltid hver dag

Praktisk

Alle må fylle ut helseerklæringsskjema og tillatelsesskjema 

Se "Greit å vite 2021-2022" for mer praktisk informasjon

 

Vi gleder oss til et nytt barnehageår med både gamle og nye 

Ha en fin sommer